Statutul Asociației

1. Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a susține dezvoltarea colaborativă și promovarea platformei software Odoo. Odoo este o platformă open-source elaborată de Odoo SA și dezvoltată în colaborare la nivel internațional cu OCA (Odoo Community Association). Arhitectura Odoo este modulară, iar modulele sunt integrate într-o platformă comună pentru gestionarea resurselor și proceselor într-o companie. Gama de modulele Odoo este completă, de la contabilitate, achiziții, stocuri, vânzări și până la producție, managementul relației cu clienții, resurse umane etc și este pusă în mod gratuit la dispoziția oricărui utilizator. 

2. În realizarea acestui scop, Asociația urmărește următoarele obiective: 

a) Respectarea principiilor generale ale comunității internaționale Odoo: 

Dezvoltarea de software în mod colaborativ 

Producerea unui software de calitate ridicată 

Activități tehnice bazate pe respect și corectitudine 

Implementarea fidelă a standardelor stabilite în comunitate 

Păstrarea unui nivel ridicat de securitate a platformei Odoo  

b) colaborarea în acest domeniu de activitate cu instituțiile abilitate locale, naționale sau din străinătate;  

c) procurarea și atragerea de resurse materiale și financiare pentru susținerea activității Asociației, apelând la:  

- autoritățile publice centrale și locale române;  

- fonduri structurale ale Uniunii Europene, la care Romania are acces ca țară membră; 

- diverși sponsori din țară și străinătate;  

- donații; 

- alte fonduri admise de legea romană.  

3. Pentru realizarea scopului și a obiectivelor propuse Asociaţia va iniţia și dezvolta relaţii de cooperare cu alte organizaţii cu scopuri similare sau cu autoritaţi publice din Romania sau din străinătate.  

4. Schimbarea scopului Asociaţiei se va putea face numai de către Asociaţii fondatori și numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat.   

1. Asociația se compune din următoarele categorii de membri: 

a) membri fondatori - cei care au participat la întemeierea asociației și au contribuit material și moral la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social inițial; 

b) membri asociați - cei care se asociază ulterior fondării asociației și contribuie moral și material la sporirea patrimoniului ei; 

c) membri de onoare - persoanele fizice și juridice care au adus/aduc servicii deosebite asociației pe plan moral și material; 

d) membri susținători - cei care aderă la realizarea scopului și obiectivelor asociației și care contribuie moral și material - cel puțin trimestrial - la realizarea veniturilor necesare organizării competițiilor înscrise în calendarul competițional și altor acțiuni prevăzute în programele sale. 

2. Calitatea de membru asociat și cea de membru de onoare se acordă de Adunarea Generală, iar cea de membru susținător de către Consiliul Director. 

3. Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere, caz în care hotărârea de retragere se comunică în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei Adunări Generale sau prin excludere pentru fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotărârile organelor de conducere ale Asociației. 

4. Calitatea de membru susținător se pierde prin retragere sau neplata contribuției timp de 2 trimestre consecutive. 

5. Membrii asociați care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social al acesteia, în caz de dizolvare. 

1. Drepturi: 

a) Să aleagă și să fie aleși în consiliul director și în comisia de cenzori, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudinile și capacitățile necesare exercitării funcțiilor la care candidează, precum și dacă nu au suferit nici o condamnare penală privativă de libertate, indiferent dacă sancțiunea a fost executată sau nu, pentru fapte intenționate și considerente infamante. 

b) Să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale. 

2. Obligații: 

a) Să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și pe cele ale Comitetului Director. 

b) Să-și respecte obligațiile financiare și materiale, potrivit angajamentelor pe care și le-a asumat. 

1. Asociaţia va dispune de resurse financiare provenind din:  

- contribuţiile membrilor asociaţi; 

- dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 

- dividendele societatilor comerciale înfiinţate de Asociaţie; 

- venituri realizate din activităţile economice directe . 

2. Asociaţia nu poate efectua nicio plată în favoarea unei alte persoane sau entităţi juridice, dacă aceasta nu corespunde și nu urmareşte realizarea scopului Asociaţiei.

Competenta Adunării Generale cuprinde: 

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației; 

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; 

c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director; 

d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 

e) înființarea de filiale; 

f) modificarea actului constitutiv și a statutului; 

g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare; 

h) orice alte atribuții prevăzute de lege.  

 În exercitarea competenței sale, Consiliul Director: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației; 

b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației; 

c) aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației; 

d) hotărăște schimbarea sediului Asociației; 

e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Adunarea Generală. 

f) aprobă primirea de noi membri și hotărăște ridicarea calității de membru, la cererea celui in cauza sau la cererea a cel puțin doi membri ai asociație, după analizarea motivelor invocate 

g) sancționează membrii care aduc prejudicii imaginii asociației și membrii care nu respecta hotărârile luate in cadrul Consiliului Director sau Adunării Generale